Praktijk informatie
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-16:00
010-4160717
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-16:00
010-4160717
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-16:00
010-4160717
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-17:00
010-4160717
Openingstijden:
08:00-12:30 / 13:15-16:00
010-4160717
Openingstijden:
gesloten-gesloten
010-4160717

Privacy statement

Privacy reglement praktijk

Doel van ons reglement is een vastlegging van de maatregelen die onze praktijk heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met de patiëntengegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking ( geautomatiseerd en niet- geautomatiseerd) van patiëntengegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen. 

Regels

Verzamelen en verwerken van patiëntengegevens

a. Patiëntengegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

b. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

c. Doeleinden zijn: - gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing of overdracht). - gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering. - andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen. 

Verwerking van algemene patiëntengegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

b. Algemene patiëntengegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de patiënt heeft voor de verwerking toestemming verleend (mondeling of schriftelijk).

- de verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt.

- de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

- de verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt.

c. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.

- verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

d. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij een zwaarwegende geneeskundig belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 

Organisatie van de informatiebeveiliging

Onze praktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntengegevens zorgvuldig worden behandeld: 

a. Alle medewerkers die patiëntengegevens verwerken of anderszins kennis nemen van de patiëntengegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

b. Patiëntengegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel 15 jaar bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

c. Alleen bevoegden hebben toegang tot de digitale (wij werken niet met een papieren archief) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn de computers voorzien van wachtwoorden. De ruimtes waar deze computers in staan zijn niet vrij toegankelijk. 

Rechten van de patiënt

a. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

c. De patiënt kan verzoeken om een aanvulling en/of een correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

d. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

e. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

f. Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

g. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats. 

Heeft u vragen over dit reglement dan kunt u contact opnemen met de praktijk.